Ga naar de inhoud

Privacy beleid en algemene voorwaarden

Privacy beleid

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Marike Minnema, theatermaker.

Op deze pagina laat ik u weten welke gegevens ik verzamel als u deze website gebruikt, als u zich inschrijft voor theaterlessen of andere projecten, als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief en wat ik met uw persoonlijke informatie doe.

WEBSITE

Informatie op deze website
Ik stel deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de website juist en volledig is. Informatie op deze site kan voorlopig en onder voorbehoud zijn. Wijzigingen zijn voorbehouden, aan de site kunnen geen rechten ontleend worden.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Welke gegevens verzamelt deze website?
Ik ben hier geen voorstander van, maar het is niet mogelijk een website te maken zonder coockies, dus ook deze website maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt.

PERSOONSGEGEVENS

 • Als u online inschrijft als deelnemer voor een project of voor theaterlessen, verzamel ik persoonsgegevens. Deze gegevens bewaar ik gedurende het project en zijn nodig om met u als deelnemer contact op te kunnen nemen. Na afloop van de voorstelling of het project behoud ik uw informatie nog 6 maanden, daarna verwijder is ze van mijn computer, met uitzondering van uw emailadres.
 • Uw emailadres voeg ik toe aan mijn mailinglijst, waardoor u via de email informatie ontvangt over de aanvang van theaterlessen, voorstellingen of andere projecten. Indien u van die lijst af wilt, kun u me uiteraard een mailtje sturen.
 • Wanneer u e-mail of andere berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik die berichten bewaar.

 

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. Ik gebruik uw persoonsgegevens enkel en alleen om rechtstreeks met u te communiceren.

 

GELUID- EN BEELDMATERIAAL

 • Publiek en deelnemers mogen uitsluitend na toestemming van de docent en van de deelnemers, foto- en/of video-opnames maken.
 • Er kunnen beeldmateriaal en geluidsopnames door Marike Minnema, gemaakt worden tijdens de activiteiten.
 • Daarvoor wordt altijd van te voren toestemming gevraagd. Voor het beeld- en geluidsmateriaal van minderjarigen wordt mondeling of via de mail toestemming gevraagd aan de ouders.
 • Beeldmateriaal en geluidsopnames kunnen voor PR-doeleinden gebruikt worden.
 • Indien u niet wilt dat een afbeelding met u of uw kind erop daarvoor gebruikt wordt, neem dan contact op met Marike Minnema via marikeminnema@yahoo.com
 • Beeldmateriaal en geluidsopnames gemaakt door Marike Minnema zijn en blijven eigendom van Marike Minnema.
 • Van alle presentaties en uitvoeringen berusten de rechten bij Marike Minnema.

 

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met me op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.


Vragen en feedback
U heeft recht op inzage, rectificatie of wissen van uw persoonsgegevens. U kunt altijd aan me doorgeven dat u wilt dat ik al uw persoonsgegeven uit mijn mail, telefoon en computer haal. Dat betekent dat u geen nieuwsbrieven meer zult ontvangen.

Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met me opnemen:
Marike Minnema
Liezenweg 1
7451NL Holten
marikeminnema@yahoo.com

06 24 33 64 78

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 16 december 2019.

 

Algemene voorwaarden theaterlessen

Inschrijving

 • Inschrijving vindt plaats via het inschrijfformulier op de website www.marikeminnema.com
 • Inschrijving van een deelnemer jonger dan 18 jaar dient door de ouders/verzorgers van de deelnemer gedaan te worden.
 • Na inschrijving wordt via mail een inschrijfbevestiging verstuurd.
 • Het inschrijfformulier wordt bewaard tot het einde van het lesjaar.

 

Betaling

 • Voor deelname aan de eerste les hoeft niet betaald te worden.
 • Bij deelname aan de tweede les verplicht de deelnemer en/of de ouders/verzorgers zich tot het betalen van het gehele lesgeld.
 • Het lesgeld wordt in 1 termijn betaald. Hiertoe ontvangt de deelnemer of diens ouder/verzorger een factuur per mail.
 • Als betaling in één keer niet lukt, kan de deelnemer verzoeken om betaling in termijnen.
 • Als niet betaald wordt zal, na een herinnering, Marike Minnema een incassobureau inschakelen. Incassokosten en wettelijke rente zijn voor rekening van de deelnemer.

 

Teruggave lesgeld

 • Afwezigheid van de theaterlessen (ongeacht de daarvoor opgegeven reden) geeft geen recht op vermindering of teruggave van het lesgeld.
 • Een uitzondering hierop is wanneer een deelnemer langer dan 2 maanden ziek is of naar een plek buiten de regio verhuist, waardoor de lessen niet bezocht kunnen worden. In deze gevallen kan schriftelijk om teruggave van het restant lesgeld verzocht worden via een mail aan marikeminnema@yahoo.com

 

Uitval van lessen

 • Marike Minnema heeft de intentie om alle lessen, die aan het begin van het seizoen volgens de jaarplanning zijn vastgelegd, volledig te verzorgen.
 • Als Marike Minnema wegens omstandigheden zelf geen les kan geven, zal ze een vervanger regelen.
 • Als door omstandigheden niet aan deze verplichting kan worden voldaan, zal de uitgevallen les worden ingehaald.
 • Als ook dat niet lukt, is er bij meer dan 2 in gebreken gebleven lessen mogelijkheid tot teruggave van het lesgeld.

 

 Plaatsing

 • Marike Minnema biedt theaterlessen aan kinderen, jongeren en volwassenen. Tieners kiezen in overleg met Marike of ze in de groep met kinderen willen of bij de jongeren.
 • Wij werken gedurende het seizoen in 2 blokken van 21 lessen. De blokken beginnen in september en in januari.
 • Instromen na de start van het seizoen kan alleen tijdens de eerste drie lessen van een blok, mits er plaats is in de betreffende groep.
 • Instromen kan altijd pas na overleg met Marike Minnema.
 • Het lesgeld wordt niet aan het resterende aantal lessen aangepast.

 

Afwezigheid deelnemer

 • Als een deelnemer niet in staat is een les bij te wonen gelieve dit tijdig en bij voorkeur per mail aan marikeminnema@yahoo.com door te geven
 • Regelmatig verzuim van lessen kan leiden tot ontzegging van het meedoen aan een theaterproductie of – presentatie.
 • Ontzegging kan eveneens plaatsvinden als een deelnemer voorafgaand aan of tijdens de les alcohol of drugs heeft genuttigd en als een deelnemer tijdens aanwezigheid bij de lessen agressief is naar deelnemers of docent. Te allen tijde zal in genoemde situaties waar het minderjarige deelnemers betreft contact zijn met ouders/verzorgers.

 

Toegang ouders/verzorgers tot lessen

 • Ouders/verzorgers zijn welkom om de presentatielessen bij te wonen. Deze worden vermeld in de agenda op de website en de ouders/ verzorgers ontvangen een uitnodiging via het emailadres dat op het inschrijfformulier staat.

 

Aansprakelijkheid

 • Marike Minnema kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het kwijtraken van (kostbare) spullen.
 • Marike Minnema kan niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijk letsel tijdens de lessen en presentaties. Uiteraard zal alles in het werk gesteld worden om een veilige omgeving te creëren.
 • De algemene huisregels dienen nageleefd te worden door de deelnemers.

 

Algemene huisregels

 • Van de deelnemers wordt verwacht dat zij instructies van Marike Minnema en van de medewerkers van Het Kulturhus Holten opvolgen.
 • Van de deelnemers wordt verwacht dat zij respectvol met elkaar en de ruimtes waarin de activiteiten plaatsvinden omgaan. Materiële schade wordt verhaald op de veroorzaker(s) van de schade.

 

Geluid- en beeldmateriaal

 • Publiek en deelnemers mogen uitsluitend na toestemming van de docent en van de deelnemers, foto- en/of video-opnames maken.
 • Er kunnen beeldmateriaal en geluidsopnames door Marike Minnema, gemaakt worden tijdens de activiteiten.
 • Daarvoor wordt altijd van te voren toestemming gevraagd. Voor het beeld- en geluidsmateriaal van minderjarigen wordt mondeling of via de mail toestemming gevraagd aan de ouders.
 • Beeldmateriaal en geluidsopnames kunnen voor PR-doeleinden gebruikt worden.
 • Indien u niet wilt dat een afbeelding met u of uw kind erop daarvoor gebruikt wordt, neem dan contact op met Marike Minnema via marikeminnema@yahoo.com
 • Beeldmateriaal en geluidsopnames gemaakt door Marike Minnema zijn en blijven eigendom van Marike Minnema.
 • Van alle presentaties en uitvoeringen berusten de rechten bij Marike Minnema.

 

Privacy persoonsgegevens

 • Voor de omgang met persoonsgegevens en beeldmateriaal verwijs ik u naar het privacybeleid.

 

Klachten

 • Mocht u een klacht hebben dan kunt u mij altijd aanspreken, bellen of mailen: Marike Minnema 06-2433 6478 marikeminnema@yahoo.com en dan neem ik zo spoedig mogelijk contact met u op voor een gesprek.

 

 • Marike Minnema, Holten 16-12-2019

 

Algemene voorwaarden deelname projecten Marike Minnema

Inschrijving

 • Inschrijving vindt plaats via het inschrijfformulier op de website www.marikeminnema.com of via een papieren inschrijfformulier.
 • Het inschrijfformulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend.
 • Na inschrijving via de website, wordt via mail een inschrijfbevestiging verstuurd.

 

Betaling

 • Deelname aan veel projecten is gratis. Zo niet, dan ontvangt u een factuur met daarop de betalingstermijn.

 

Annuleringsregeling

 • Indien u toch niet mee wilt doen met het project, dient u dat zo vroeg mogelijk aan te geven om de andere deelnemers zo min mogelijk tot last te zijn.
 • Het eventuele deelnamegeld zal dan niet gerestitueerd worden.

 

Aansprakelijkheid

 • Marike Minnema kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het kwijtraken van (kostbare) spullen.
 • Marike Minnema kan niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijk letsel tijdens de periode dat de deelnemer aan het project deelneemt. Uiteraard zal alles in het werk gesteld worden om een veilige omgeving te creëren.
 • De algemene huisregels dienen nageleefd te worden door de deelnemers.

 

Afwezigheid deelnemer

 • ls een deelnemer niet in staat is een projectdag bij te wonen dient dit tijdig en bij voorkeur per telefoon 06-2433 6478 doorgegeven te worden.
 • Regelmatig verzuim van projectdagen kan leiden tot ontzegging van het meedoen aan het project.
 • Ontzegging kan eveneens plaatsvinden als een deelnemer voorafgaand aan of tijdens de projectdag alcohol of drugs heeft genuttigd en als een deelnemer tijdens aanwezigheid bij het project verbaal en/of non-verbaal agressief. Te allen tijde zal in genoemde situaties waar het minderjarige deelnemers betreft contact zijn met ouders/verzorgers.

 

Algemene huisregels

 • Van de deelnemers wordt verwacht dat zij instructies van Marike Minnema en van medewerkers van de projectruimte opvolgen.
 • Van de deelnemers wordt verwacht dat zij respectvol met elkaar en de ruimtes waarin de activiteiten plaatsvinden omgaan. Materiële schade wordt verhaald op de veroorzaker(s) van de schade.

 

Auteursrecht en foto/video-opnames

 • Publiek en deelnemers mogen uitsluitend na toestemming van de projectleider, tijdens presentatiemomenten foto- en/of video-opnames maken.

 

Artistieke rechten

 • Er kunnen beeldmateriaal en geluidsopnames door Marike Minnema gemaakt worden tijdens de activiteiten.
 • Daarvoor wordt altijd van te voren toestemming gevraagd.
 • Beeldmateriaal en geluidsopnames kunnen voor PR-doeleinden gebruikt worden.
 • Indien u niet wilt dat een afbeelding met u erop daarvoor gebruikt wordt, neem dan contact op met Marike Minnema via marikeminnema@yahoo.com
 • Beeldmateriaal en geluidsopnames gemaakt door Marike Minnema zijn en blijven eigendom van Marike Minnema.
 • Van alle presentaties en uitvoeringen berusten de rechten bij Marike Minnema.

 

Privacy persoonsgegevens

 • Voor de omgang met persoonsgegevens en beeldmateriaal verwijs ik u naar het privacybeleid.

Klachten

 • Mocht u een klacht hebben dan kunt u mij altijd aanspreken, bellen of mailen: Marike Minnema 06-2433 6478 marikeminnema@yahoo.com en dan neem ik zo spoedig mogelijk contact met u op voor een gesprek.

 

Marike Minnema, Holten 16-12-2019

Algemene voorwaarden teambuilding

Inschrijving

 • Inschrijving vindt plaats door via de mail te reageren op de offerte.
 • Het inschrijfformulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend.
 • Na inschrijving wordt via mail een inschrijfbevestiging verstuurd.

Betaling

 • Na het afronden van de teambuilding ontvangt u via de mail een factuur met daarop de betalingstermijn.

Aansprakelijkheid

 • Marike Minnema kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het kwijtraken van (kostbare) spullen.
 • Marike Minnema kan niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijk letsel tijdens de periode dat de deelnemer aan het project deelneemt. Uiteraard zal alles in het werk gesteld worden om een veilige omgeving te creëren.
 • De algemene huisregels dienen nageleefd te worden door de deelnemers.

 Algemene huisregels

 • Van de deelnemers wordt verwacht dat zij instructies van Marike Minnema en van medewerkers van de projectruimte opvolgen.
 • Van de deelnemers wordt verwacht dat zij respectvol met elkaar en de ruimtes waarin de activiteiten plaatsvinden omgaan. Materiële schade wordt verhaald op de veroorzaker(s) van de schade.

Foto/video-opnames

 • Er kunnen beeldmateriaal en geluidsopnames door Marike Minnema gemaakt worden tijdens de activiteiten.
 • Daarvoor wordt altijd van te voren toestemming gevraagd.
 • Beeldmateriaal en geluidsopnames kunnen voor PR-doeleinden gebruikt worden.
 • Indien u niet wilt dat een afbeelding met u erop daarvoor gebruikt wordt, neem dan contact op met Marike Minnema via marikeminnema@yahoo.com
 • Beeldmateriaal en geluidsopnames gemaakt door Marike Minnema zijn en blijven eigendom van Marike Minnema.

 

Privacy persoonsgegevens

 • Voor de omgang met persoonsgegevens en beeldmateriaal verwijs ik u naar het privacybeleid.

Klachten

 • Mocht u een klacht hebben dan kunt u mij altijd aanspreken, bellen of mailen: Marike Minnema 06-2433 6478 marikeminnema@yahoo.com en dan neem ik zo spoedig mogelijk contact met u op voor een gesprek.

 

Marike Minnema, Holten 16-12-2019